Studiene

Studiene

Om 2-årig motedesign

Foto av Torstein Lohne

Motedesign

 

Motedesign er en toårig utdanning med et fremtidsrettet fokus. Programmet undervises av profesjonelle designere og aktører, og fokuserer på at du skal utvikle din kreative stemme og kan sette denne i en kommersiell kontekst. Utdanningen Motedesign skal gi deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer deg til å arbeide som en designer i motebransjen. Dette reflekteres i utdanningens fire moduler; Design, Produksjon, Motedesign og kontekst samt Støttefag. Sentralt i utdanningen ligger også utviklingen av egen portefølje . Denne vil være ditt viktigste verktøy i jobbsøking og promotering av egen kompetanse etter endt utdanning. 

Motedesign er en kreativ og yrkesrettet utdanning som vektlegger motedesignerens rolle mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte. Emnene i Motedesignutdannelsen er Motedesign, Produksjon, Motedesign og kontekst og Støttefag. I Motedesign vil du lære å utvikle design for enkeltplagg og kolleksjoner og utfordre den kreative linken mellom materielt og digitalt arbeid gjennom linjeføring, materialbruk og farger. I Produksjon vil du lære å utvikle mønster for å realisere dine ideer ved modellering, konstruksjon og andre teknikker. Det fokuseres også på moten som kommersielt produkt og hvilke forhold som kjennetegner leverandørkjeder og hvordan man komuniserer et design ved produktspesifikasjoner. I modulen Motedesign og kontekst vil du lære om hvordan moten blir formidlet og motehistorie. I Trender og trendforcasting ser vi på ulike leverandører av trendrapporter og hvordan man kan utvikle visuelle fremstillinger av trender med bakgrunn i teori. I produktutvikling og innkjøp fokuserer vi på forståelsen av ulike segment og hvordan sette sammen et produktutvalg med retning, identitet og salgbarhet. 

Utdanningen Motedesign vil gi deg redskapene til å gå inn i arbeid hos forskjellige aktører innenfor moteindustrien

For å søke Motedesign må du levere en opptaksprøve i tillegg til søknadsskjema

De fire studiemodulene i Motedesign

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

Som designer, enten om du jobber kommersielt eller med kreativt frihet, i et stort firma eller alene, så vil det være flere gjennomgående problemstillinger du må forholde deg til; Prisen på varen som blir solgt, materialer som blir brukt, linjeføring, farger, sesongens trender, konkurrenter og kundens behov. Utdanningen er delt inn i fire Moduler, Design, Produksjon, Motedesign og kontekst og Støttefag. Modulenes fokus er å gi deg kunnskap, ferdigheter og generelI kompetanse til å bli en reflektert designer med overblikk over bransjen. 

Utdanningen gir deg en praktisk og teoretisk plattform til din tilnærming til moteindustrien. Utdanningen fokuserer på at du skal oppnå en solid trygghet rundt dine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med motebransjen. Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av porteføljen din og utviklingen av en kolleksjon i det 4. semesteret. 

Design

Foto av Solveig Selj

I modulen design vil du få en grundig innføring i motedesign. Kunnskapen om hvordan innhente og benytte seg av inspirasjon for å finne proporsjoner, føre linjer, jobbe med print, materialbruk og farger gjør emnet essensielt i måten studenten utvikler sitt personlige univers, I emnet blir det vektlagt at studenten skal få arbeidsoppgaver som utvider horisonten og som viser deres identitet. Designoppgaver vil derfor bli knyttet sammen med historiske perioder og ulike folkedrakter for å introdusere studentene til ulike estetiske standpunkt innenfor design.

I Design vil du bygge opp fundamentet av kunnskap og ferdigheter for å bli motedesigner. Introduksjonen til design, illustrasjon og metoder for research vil danne grunnlaget for å utvikle enkeltplagg og kolleksjoner. Du vil igjennom utdanningsløpet fokusere på å utvikle din kreative stemme og sette den inn i en kommersiell sammenheng der du ser på segment, kundegruppe og konkurrenter som en helhet, Mye av designfaget er digitalt, og du får opplæring i Adobe programvaren.

I utdanningens andre år vil du designe en mini/capsule kolleksjon.

Produksjon

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

Emnene i modulen Produksjon er Konstruksjon i 1. og 2. året, Tekstillære og Produksjon og verdikjede.

I emnene Konstruksjon 1 og Kontrstruksjon 2 vil du lære hvordan en ide blir realisert igjennom konstruksjon av mønster, oppsying av de første prøvene, hvordan linjene føres og redigering av proporsjoner slik at plagget blir til. De fleste arbeidsoppgavene er tett knyttet sammen med oppgavene i Design. Gjennom eksperimentering med konstruksjon og modelleringsteknikker fokuseres det på å skape interessante silhouetter, For å realisere ditt konsept, vil det også fokuseres på stoffer og overfladeutsmykkning. Du vil benytte kritisk tenkning og problemløsnings-ferdigheter til å løse designutfordringer og skape plagg av høy standard og kvalitet i henhold til konsept.

I Tekstillære vil du få innsikt i den industrielle produksjonen av tekstiler fra fiberstadiet frem til ferdige stoffer. Sentralt står hvordan ulike industrielle prosesser tilfører tekstiler særskilte egenskaper-estetisk, kvalitetsmessig, teknisk og miljømessig. Med dette blir du i stand til å foreta informerte besluttninger om tekstilprodukter og de kan komuniseres effektivt med kollegaer, leverandører og innkjøpere. 

Produksjon og verdikjede tar for seg den industrielle delen av produktet fra idéplan til prototype og frem til ferdig produkt. Studenten får kjennskap til hvordan leverandørkjeder innenfor tekstil og mote er bygget opp, hva som kjennetegner dem og hvordan man komuniserer krav til en produsent på en kompetent, effektiv og profesjonell måte. 

Motedesign og kontekst

Foto av Solveig Selj

I modulen Motedesign og kontekst fokuseres det på å se moten i kontekst med samfunnet. 

I emnet Mote og formidling ser vi på hvordan moten blir formidlet og får et innsyn i hvordan vi ser og opplever moten som fenomen. Hva mote er og hvilken funksjon har den for mennesket og samfunnet generelt. I emnet Motehistorie og modernitet blir det en gjennomgang av kles-og motehistorien fra antikken og frem til i dag med særlig fokus på den 20. århundre. Du vil også få kunnskap om hvordan moten har relatert seg til datidens desingn, og kunst, samt den teknologiske utviklingen.  

Motedesigneren må konstant være oppdatert på trender og tendenser innenfor mote. I emnet Trend og Trendforcasting undervises det i trender og trendutvikling i ulike segmenter. Samfunnsmessige, sosiologiske og historiske forhold er førende for trendutviklingen og studentene blir kjent med ulike modeller for dette. Sentralt står også Trend forecasting. Studentene skal kjenne til de mest anerkjente leverandører og de verktøy som brukes for å kunne forutse kommende trender. Emnet inspirerer studentene til å lage moodboards og digitale fremstillinger av trender med bakgrunn i teori.

Emnet Produktutvalg og innkjøp tar for seg mange sider av innkjøperrollen som budsjettering, innkjøpsarenaer, kalkyleutregninger og samfunnsansvar tilknyttet innkjøp. Mange med bakgrunn fra motedesign går inn i produksjon og innkjøpsroller etter endt utdanning. Forståelse for hvordan en sette sammen et produktutvalg er også relevant for en motedesigner da en balansert kolleksjon kan gjøre den mer salgbar.  

 

Støttefag

Foto av Solveig Selj

Innenfor Støttefag, ligger emnene; Karriere-veiledning og Entreprenørskap, Møte med næringen samt Juridiske emner. Motedesigneren trenger å ha en forståelse for forretningsplan, ulike selskapsformer, aktører i næringslivet og konkret veiledning. I juridiske emner blir konsentrert om de mest relevante juridiske områdene i forbindelse med produksjon.

Karriere

Foto av Solveig Selj

Yrkesrettninger

Etter at du har fullført utdanningen Motedesign vil du ha muligheten til å jobbe som bl.a; Motedesigner, Produksjonsmedarbeider, Produktsjef og Innkjøper.

Under utdanningen får du bred kompetanse innenfor design og produktutvikling, som du kan benytte i arbeidslivet.

Du vil utvikle en portefølje og en minikolleksjon som reflekterer ditt personlige uttrykk, og igjennom kunnskap i søm og målskjema får du forståelse for sourcing, produksjon og innkjøp. I emnet Portefølje vil du få veiledning til å kunne tilpasse porteføljen din mot ulike segment innenfor motenæringen.

Om 2-årig moteindustri

Foto av Solveig Selj

Moteindustri

 

Motebransjen er mangfoldig og dekker et bredt spekter. Fra produktutvikling og produksjon, til hvordan varen blir markedsført og til slutt hvordan produktet blir mottatt av kunden og bransjen selv. Ved å studere moteindustri vil man kunne være med på å forme denne spennende industrien. Moteindustristudiet går over to år (fire semestre på dagtid)


Moteindustri utdanningen er en kreativ og yrkesrettet utdanning som gjør studentene klare til å fylle mange roller i næringen. Utdanningen er utpreget tverrfaglig, dette for at studentene skal forstå bransjen som helhet. Utdanningen er delt inn i fire moduler, ved begynnelsen av det andre studieåret spisser studenten seg innenfor en av disse modulene igjennom porteføljefag og internship. Studiemodulene er: produksjon og produkt, Mote og  markedsføring, Motejournalistikk og PR, og Styling. Gjennom studiet får studenten en dyp forståelse for den kreative og merkantile delen av industrien, samt hvordan og hvorfor disse henger tett sammen. Studenten vil få kunnskap som omhandler designprosessen fra skissestadiet til ferdig produkt. Videre skal studentene forstå alle produksjonsprosesser frem til ferdigstillelse av produktet, men også prosessene som gjennomføres for å gjøre produktet kjent for forbruker. Studentene skal ha kunnskaper om produktets livsløp i markedet, også etter at forbruker har sluttet å bruke det - til destruksjon og eventuelt resirkulering av produktet. Moteindustri utdanningen ved SoFI vil også vektlegge utviklingen av din egen portefølje som er et viktig element i senere jobbsøkerprosess, og i møtet med industrien.

 

SoFI vil gjennom utdanningen moteindustri gi studentene kunnskap, ferdigheter og egenskaper som kvalifiserer til arbeid innen mange deler av motenæringen som, produksjon og produktutvikling, innkjøp, mote journalistikk, og styling innenfor ulike arenaer.

For å søke Moteindustri må du levere en opptaksprøve i tillegg til søknadsskjema.  
 

De fire studiemodulene i Moteindustri

Bilde av Solveig Selj

Bilde av Solveig Selj

De fire studiemodulene

 

Moteindustri utdanningen er tverrfaglig og gir deg en bred kunnskapsbase. I det andre studieåret velger man seg en studiemodul man ønsker å spesialisere seg innen. På denne måten ivaretar man en breddekunnskap samtidig som man spisser seg inn mot en retning innen moteindustrien. De fire studiemodulene er produksjon og produkt, mote og markedsføring, motejournalistikk og PR, og styling.

 

 

 

 

 

Produksjon og produkt

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

I produksjon og produkt fokuserer vi på mote som et industrielt produkt. Før et produkt er klar til å møte kunden har det vært igjennom en kreativ og industriell prosess. I studiemodulen Produksjon og produkt vil du få oversikt over hele verdikjeden fra idé til prototype frem til ferdig produkt. Du skal kunne utarbeide produktets og kolleksjonens spesifikasjon, samt gjennomføring av ulike former for kvalitetssikring av tekstiler og materialer. Det vil også bli gitt en innføring i hvordan finne en produsent som kan levere produktet til riktig pris, kvalitet og tid. Samt å beregne produkts margin, og anvende lover og regler for å sikre at både produktet og produksjonen er økonomisk og juridisk forsvarlig. Det vil også bli fokusert på moteindustriens utfordringer med henhold til sosiale og miljømessige forhold.

SoFI vil gjennom utdanningen motekonsulent gi studentene kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til karriere innen: Produksjons leder (production manager), produksjons assistent, innkjøper og innkjøpsassistent.
 

Mote og markedsføring

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

I mote og markedsføring vil du utvikle kreative ferdigheter og merkantil forståelse. Markedsføring av mote handler om bruken av forskjellige teknikker og strategier rettet mot eksisterende og potensielle kunders behov. Internett har stått for en revolusjon innen distribusjonen av mote, og man har måttet finne nye strategier for vellykket markedsføring på nett og i butikk. Du vil få innføring i denne utviklingen og hvordan merkeidentitet kommuniseres i de sosiale mediene og på nettet.

Markedsføring på detaljnivå -fashion merchandising- vil også ha en sentral plass i modulen. Du vil lære strategier for produktplassering som er salgsutløsende. Denne delen av faget krever kreativitet og skaperlyst, og du vil oppfordres til å tenke innovativt. Merchandiseren analyserer trenden og avgjør hvor mye og hvilke produkter skal kjøpes inn. Det vil bli gjennomgått mange sidene ved innkjøpsrollen som budsjettering, innkjøpsarenaer, kalkyleutregninger og samfunnsansvar tilknyttet innkjøp.  

Studiemodulen Mote og Markedsføring retter seg mot både detaljhandelen og engros-leddet. Etter et fullført utdanningsløp vil du være kvalifisert til stillinger som markedsansvarlig, butikkleder, innkjøper og eksponeringsdesigner 

Motejournalistikk og PR

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

I Mote og journalistikk skal studentene kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Motejournalistikk dekker alt fra de rendyrkede motemagasinene, til livsstilmagasiner og til dagspressen som har begynt å dekke mer mote, trender og livsstil. For studenter som ønsker en karriere innen motejournalistikk og PR vil moteindustriutdanningen gi et verdifullt fundament. Som student vil du få en innføring i journalistisk metode fra ideplan via innsamling av stoffkildeutvelgelse frem til ferdig utarbeidet reportasje.  Formidling av motestoff setter store krav til språkføring, både fordi språket skal beskrive noe som er utpreget visuelt men også fordi klær utgjør en del av menneskers identitet. Derfor er det viktig å utvikle en språklig følsomhet og en kritisk holdning som motejournalister.

Aktuelle karrierer innenfor mediebransjen vil være journalist med spesialisering innenfor mote, skjønnhet og livsstil. Både ukepressen, dagspressen og TV vil være aktuelle arbeidssteder for en motejournalist. Ønsker du å jobbe med PR og kommunikasjon er informasjonsrådgiver, PR-ansvarlig og kommunikasjonsansvarlig innen PR byrå noen av mulighetene innen denne bransjen.  

 

Styling

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

I styling skal studentene kunne planlegge og gjennomføre styling innenfor ulike arenaer og det er motestylistens oppgave å gi liv, retning og identitet til en designers kolleksjon innenfor ulike arenaer som fotoopptak, catwalk-shows, tv og film. Du vil lære deg å utvikle konsepter fra skissestadiet til produktet er ute i markedet, herunder formidlet til den aktuelle målgruppen. Du skal kunne utvikle, planlegge og gjennomføre imagebygging av både offentlige og private personer. Studentene skal beherske storytelling gjennom klær i forhold til karakterutvikling tiltenkt ulike medier. Studentene skal kunne tolke og formilde konsepter til kunder og samarbeidspartnere.

Studiemodulen kjennetegnes av både praktiske oppgaver og et teoretisk rammeverk. I den teoretiske delen vil det undervises i kleshistorie fra et historisk perspektiv med vekt på det 20. århundre. Du vil da få en forståelse av motens utvikling med særlig fokus på hvordan mote både er et resultat av utviklingstrekk i samfunnet, men på samme tid også er en kommentar til denne utviklingen. For stylisten er innsikten om den dialogiske prosessen mellom samfunn og klesdrakt særdeles viktig fordi klær og tilbehør symboliserer en del av menneskers identitet og en kilde til inspirasjon.

De fleste stylister jobber som selvstendige næringsdrivende, men i de senere årene har vi sett fremvekst av en profesjonalisering med agenturer som representerer stylistene. Det er vanlig å begynne sin yrkeskarriere som assistent hos en etablert stylist. Slik utvides både den faglige kunnskapen og nettverket i bransjen slik at man kan jobbe selvstendig etter denne perioden. Moteindustriutdanningen vil gjøre studenter kvalifiserte til å jobbe som stylister i motebransjen, men vil også være en svært relevant bakgrunn for oppdrag i andre virksomheter som etterspør stylister - som reklame, TV og teater.

Karriere

Foto av Solveig Selj

Yrkesrettninger

Etter endt moteindustriutdanning er man kvalifisert til å arbeide innen flere spesialiserte funksjoner innen moteindustrien, både nasjonalt og internasjonalt.

Du vil få en praktisk og direkte yrkesrelevant utdanning som gjør deg attraktiv for næringslivet. Med tverrfaglig  og bred kunnskap innenfor både de kreative og merkantile fagområdene, og en spesialisering innen for en av feltene, vil du være sikker på dine håndverksmessige ferdigheter og klar til å møte en moteindustri i vekst.

Moteindustristudiet inneholder også en praksisperiode på 7 uker i en relevant bedrift under studiets 3. Semester. Praksisperioden vil gi deg et direkte møte med bransjen og gi deg anledning til å bygge nettverk i en spennende næring.

Moteindustriutdanningen passer for deg som vil jobbe innen moteindustrien som:

• Produksjonsmedarbeider
• Innkjøper
• Innkjøpsassistent
• Butikkleder
• Eksponeringsdesigner
• Motejournalist
• PR-kommunikasjons medarbeider innen mote
• Selger inn mot butikk
• Styling innen forskjellige medier

Om motekonsulent

Foto av Solvei Selj og billedbehandling ved Postproduksjon AS Foto av Solvei Selj og billedbehandling ved Postproduksjon AS

Foto av Solvei Selj og billedbehandling ved Postproduksjon AS

Moteindustrien er et sammensatt og fascinerende system med mange produksjonsledd og yrkesgrupper. Prosessen fra et produkt skapes på designerens skisseblokk til det tilbys i markedet, involverer mye fagkunnskap som det er viktig å ha innsikt i. Som motekonsulent er det også nødvendig å ha kunnskap om prosessene som gjennomføres for å gjøre produktet tilgjengelig for forbruker, og hele produktets livsløp i markedet. Det er i denne intrikate og spennende industrien dere som motekonsulenter får mulighet til å jobbe i. Her er det stort behov for dyktige, kunnskapsrike og engasjerte mennesker.

Motekonsulent er en kreativ og yrkesrettet utdanning som gjør studentene kvalifiserte til å kunne arbeide innenfor mange av de ulike områdene i moteindustrien. Studiet er i utpreget grad tverrfaglig. Kunnskap og ferdigheter innenfor et av fagområdene vil ha overføringsverdi til andre fag. Vi vil fokusere på å gi deg en solid grunnutdanning innen kreative så vel som merkantile fagretninger. Utdanningen vektlegger motekonsulentenes rolle mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte. Sammen med juridisk kompetanse og grunnleggende kunnskap om bedriftsøkonomi i tillegg til markedsføring knyttet til salg og forretningsvirksomhet får du en solid utdanning med mote som bærende element. Det legges også stor vekt på utvikling av en særegen portefølje gjennom studiet som du kan ta med deg i jobbsøkprosessen og videre i møte med bransjen.

SoFI vil gjennom utdanningen motekonsulent gi studentene kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til arbeid i salgs- og servicenæringen. Dette kan for eksempel være som personlig rådgiver, selvstendig næringsdrivende eller som ansatt i en bedrift.

For å søke motekonsulentstudiet, fyll ut søknadskjemaet.

De fire modulene

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

Vårt faglige fokus er motekonsulentens rolle i skjæringspunktet mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte.
For at du som student skal få best mulig grunnlag og kunnskap om de ulike delene av bransjen, har vi delt utdanningen inn i fire deler.

Den består av en kreativ fagdel, en teoretisk fagdel, en praktisk del i tillegg til møte med motebransjen og næringsliv. Det legges vekt på tverrfaglighet og du skal oppleve utdanningen som sammenhengende.

Kreativ fagdel

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

1
Kreativ

Studentene får opplæring i eldre og nyere motehistorie. Det legges også vekt på motehusene og designere, det undervises i fargeanalyse, personlig styling, mote i møte med kunst, produktkunnskap, konseptutvikling og merkevarer. Formidling av konsepter og prosjekter er også en viktig del av studiet.

Stil og styling

Det gis opplæring i stilanalyse av kunden. De ulike kroppsfasonger og silhuetter gjennomgås, og ved hjelp av linjeoptikk vises det hvordan det er mulig å skjule eller fremheve trekk ved kroppen. I stilanalysen inngår også hensyn til kundens personlighet, alder, ønsker og livsstil. Det blir også undervist i garderobeplanlegging for privatpersoner.

Produktkunnskap

Studentene får undervisning i tekstillære, hvordan ulike tekstiler fremstilles og hvilke materialer de består av. Det fokuseres på kvalitetskontroll av produkter og behandling, oppbevaring og vaskbarhet. Søm kvalitet vektlegges spesielt, men også vurdering av pris versus kvalitet.
I faget inngår også brukervennlighet. Hvilken anledning skal produktet passe til, eksempelvis uformell, pyntet eller formell, kunnskap vedrørende kundens livssituasjon skal vektlegges av motekonsulenten når produkter velges.


Teoretisk og merkantil fagdel

foto av Solveig Selj


2 

Teoretisk og merkantil

Teoretisk kunnskap om hvordan trender skapes og endres i samfunnet gir moten et dypere perspektiv. Bruk av ulike kilder til inspirasjon eller oppdatering er viktig for å pirre kreativitet og evnen til å ligge ett skritt foran utviklingen. Innenfor de merkantile fagene blir det undervist i tema som markedsføring, salg, bedriftsøkonomi og juss.

Trender og samfunn

Motekonsulenten skal ha full oversikt over denne og neste sesongs trender. Dette gjelder klær, tilbehør, make-up, hår, tekstiler, mønstre og farger. Det er også viktig at en motekonsulent klarer å tilegne seg et trendperspektiv sett i en større samfunnsmessig kontekst. Dette kan for eksempel være økonomiske, bærekraftige eller etiske tendenser i samfunnet.

Salg og markedsføring

Studentene får innføring i salg og markedsføring. Faget fokuserer på gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskap om varer, tjenester og etiske normer for salg og markedsføring. Sentralt står menneskekunnskap og måter å skape gode relasjoner på. Kommunikasjon, etikk og forståelse av kulturell identitet inngår som nødvendige elementer i det å forstå kundens behov og ønsker. Kunnskap om dette står sentralt i samspillet mellom kunde og selger og er viktig for gjennomføring av salgsprosesser og serviceytelser. Motekonsulenten er bedriftens ansikt utad. Profesjonell atferd innebærer å lytte til kundens ønsker og behov.

Bedriftsøkonomi

Grunnleggende bedriftsøkonomisk kunnskap er nødvendig for økonomistyring i varehandel og tjenesteyting. I faget inngår kvalitetskontroll, beregning av priser, vurdering av lønnsomhet og budsjettering for bedrift og kunde. Det er viktig at motekonsulenten er resultatorientert for bedriften, uten at dette går på bekostning av kundens behov og budsjett. Studenten skal kjenne til hvilke prisvurderinger som er viktige for bedriften og hvilke varer som er lønnsomme og salgsfremmende. Å ha en økonomisk forståelse og økonomisk styring er også viktig om man driver for seg selv eller planlegger å gjøre det.

Juridiske emner

Gjennom det juridiske faget får du kjennskap til relevante lover. Blant annet legges det vekt på angrerettloven, regelverk for kortbruk og kredittkjøp, avtalerett og regler for markedsføring av produkter. Det fokuseres også på bedriftens og kundens rettigheter og plikter i forhold til kjøp og salg.

Praktisk fagdel

Foto av Solveig Selj
Foto av Solveig Selj


3

Praktisk

Teori alene er i midlertid ikke nok. For å skape et godt visuelt uttrykk undervises det i blant annet moodboards, moteillustrasjon og eksponeringsdesign. Praktisk arbeid med garderobeplanlegging, farge- og stilanalyser, fashionstyling og photoshoots er nødvendige fagområder for å utvikle selvstendige profesjonelle motekonsulenter.

Visuell fremstilling

De aller fleste fagene vil bestå av både en kreativ og en teoretisk del. Visuell fremstilling er viktig for motekonsulenten i formidlingen av budskap til arbeidsgivere og kunder. Det undervises i moteillustrasjon med fokus på forskjellige tegneteknikker. Det legges vekt på å jobbe seg frem til et personlig uttrykk, som er motekonsulentens signatur. Moodboard er et viktig redskap i konseptutvikling og formidling. I arbeidet med visuell fremstilling brukes også enkle fotografier. Motefotografer underviser i posering og plassering foran kamera. Kunnskap og fremstilling av moodboards trekkes inn. Dette er en kreativ prosess, og det legges vekt på å formidle en identitet og en følelse gjennom praktiske hjelpemidler. I innføring i eksponeringsdesign lærer studentene om produktplassering og sammensetning av varer i butikklokaler. Det visuelle inntrykket av presentasjonen av produkter er viktige elementer.

Farge

Kunnskap om farger er helt essensiell for en motekonsulent. Særlig i sitt arbeid med privatkunder skal motekonsulenten kunne tilpasse fargene etter personlighet og utseende. I faget fokuseres det på analyse av hud, hår og øyne ved hjelp av et koordinatorsystem. I fargehjulet og dets skalaer benyttes varme og kalde farger; basefarger, forsterkningsfarger og kontrastfarger blir gjennomgått. Fargepsykologi inngår som en naturlig del av faget. Her fokuseres det på hvordan ulike farger påvirker og stimulerer oss psykisk i form av velvære og sinnsstemning.

Produktkunnskap

Studentene får undervisning i tekstillære, hvordan ulike tekstiler fremstilles og hvilke materialer de består av. Det fokuseres på kvalitetskontroll av produkter og behandling, oppbevaring og vaskbarhet. Søm kvalitet vektlegges spesielt, men også vurdering av pris versus kvalitet.
I faget inngår også brukervennlighet. Hvilken anledning skal produktet passe til, eksempelvis uformell, pyntet eller formell, Kunnskap vedrørende kundens livssituasjon skal vektlegges av motekonsulenten når produkter velges.


Fashionstyling

Fashionstyling er knyttet til styling av profesjonelle modeller for ulike medier. Det kan være for motemagasiner, reklame, musikkvideoer eller filmer.
I dette faget gjennomfører vi blant annet en fashionshoot slik det kan arte seg når man som stylist, skal gjøre et virkelig oppdrag for et motemagasin.
Du vil jobbe med å utvikle et konsept til photoshooten, bruke moodboard, innhenting av klær hos blant annet ulike PR byråer og å arbeide med å finne fram til riktig styling av klær og tilbehør i forhold til konseptet. I denne prosessen er det viktig å levere det kunden ønsker, det legges vekt på trender, og sammensetninger av klær og tilbehør sett i forhold til den valgte location for moteserien.
Du vil også lære å jobbe i et team og å planlegge en fashionshoot. Det er mange fagfelt involvert og du vil jobbe med både modeller, hårstylister, fotografer og makeupartister og andre stylister. Det legges derfor stor vekt på planlegging og gjennomføring av photoshooten. Research og konseptutvikling, klær, mote og kreativitet er de sentrale elementene i denne fagdelen.

Porteføljeutvikling

En god portefølje er det viktigste redskapet i presentasjonen av seg selv. Under hele utdanningen fokuserer skolen på prosjekter som kan bidra til å gi studentene en god portefølje. Det innebærer blant annet photoshoots. Et eksempel på en tverrfaglig og praktisk oppgave er å fremstille og sette sammen ulike antrekk. Oppgaveteksten opplyser om budsjettrammen og anledningen antrekket skal brukes i. I arbeidet med løsningen må studentene aktivt bruke sin kunnskap fra de teoretiske fagene.
I løpet av studietiden løses flere oppgaver. Halvparten av oppgavene knyttes til arbeidet med motekonsultasjon av privatkunder, og den andre rettes mot high fashion og styling av modeller.
Studentene treffer jevnlig lærerne under arbeidet med de praktiske oppgavene. I tillegg gis veiledning fra motefotografer, og det samarbeides med studenter ved Bilder Nordic School of Photography og Artcomplexion i forbindelse med photoshoots. Alle praktiske arbeider skal presenteres muntlig og visuelt ved hjelp av visuell framstilling som moteillustrasjon, foto og moodboards.
Valgene og avgjørelsene i arbeidet med oppgavene skal begrunnes skriftlig i porteføljen. Slik reflekteres studentenes teoretiske kunnskapsnivå

møte med industrien

Foto av Solveig Selj

Foto av Solveig Selj

 4

Møte med industrien

Den beste måten å bli kjent med industrien på, er å møte den. Derfor inviterer vi ulike aktører fra motebransjen. Det kan være designere, representanter fra diverse motehus og/eller bedrifter, stylister, trendanalytikere, motejournalister, personal shoppers, markedsførere, innkjøpere eller agenter.

Etter motekonsulent

Foto av Solveig Selj

yrkesretnInger

Som ferdig utdannet motekonsulent kan du velge mellom flere yrkesretninger. Utdanningen er lagt opp slik at du får bred og grunnleggende kompetanse om ulike måter å jobbe med mote og klær på. Dette gjør at du kan jobbe innenfor flere ulike deler av motebransjen.

Motestudiet passer for deg som vil jobbe som stylist. Det kan være i arbeid med:

Privatpersoner
Fotografer
For magasiner
Catwalk
Reklame og TV/film-produksjon
Personlig assistent (PA)
Assistent eller medarbeider hos etablerte aktører innen ulike deler av motebransjen
Assistent eller medarbeider for designere og moteredaktører
Videre kan du arbeide i PR-byråer og agenturer, som medarbeider i motemagasiner og tidsskrifter og som butikkansatt i eksklusive forretninger hvor det er viktig med profesjonell kompetanse på klær og tilbehør. Motekonsulentstudiet er også godt egnet for deg med høyere utdanning i andre fag, og som har et ønske om å arbeide i crossoverfeltet tilknyttet moteindustrien.


Uteksaminerte studenter

Vi har uteksaminerte studenter som arbeider som assistenter, medarbeidere og stylister, blant annet for magasiner som Mann, Cosmopolitan, Stella, KK, Woman og Henne. Vi har også studenter som har jobbet som moteskribenter i ulike nettbaserte motemagasiner som for eksempel klikk.no/mote og Modette.

Andre jobber som medarbeidere i PR-byråer som Moxtex, Patrikkson Communication, Spalt og Polhem PR.

Flere jobber også som assisterende daglige ledere og medarbeidere i et bredt utvalg av motebutikker, som Marlene Birger, Munthe + Simonsen, Friis Company, Cortado osv. Noen jobber også som innkjøpere for ulike butikker og merker, blant annet Cubus.